Algemene Voorwaarden

Datum laatste wijziging: 2 maart 2023

Home - Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden
1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Benjamin Samaey, hierna te noemen: “Benjamin Samaey”, en een Opdrachtgever waarop Benjamin Samaey deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn . afgeweken.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Benjamin Samaey, voor de uitvoering waarvan door Benjamin Samaey derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Benjamin Samaey en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg te worden gegeven ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Benjamin Samaey niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Benjamin Samaey in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Benjamin Samaey zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Benjamin Samaey kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Benjamin Samaey daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij anders aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Benjamin Samaey niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging van overeenkomst en prijsverhoging

De overeenkomst tussen Benjamin Samaey en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Benjamin Samaey derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Benjamin Samaey dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Benjamin Samaey zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit alles op basis van de huidige stand van de wetenschap.

Benjamin Samaey heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Indien in het kader van de opdracht door Benjamin Samaey ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Levering is af fabriek van Benjamin Samaey. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Benjamin Samaey gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan.

Benjamin Samaey is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Benjamin Samaey de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Klant zal ervoor zorgen dat alle gegevens, die Benjamin Samaey aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Benjamin Samaey worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Benjamin Samaey zijn verstrekt, heeft Benjamin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten conform de dan geldende gebruikelijke tarieven. brengen. De uitvoeringstermijn gaat pas in nadat de Klant de gegevens aan Benjamin Samaey ter beschikking heeft gesteld. Benjamin Samaey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Benjamin Samaey is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties e.d., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen. voor wat oorspronkelijk was afgesproken. Hierdoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Benjamin Samaey zal zoveel mogelijk vooraf citeren. Door een wijziging van de overeenkomst kan tevens de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Benjamin Samaey gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Benjamin Samaey bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. , inclusief het alsdan te bepalen tijdstip waarop deze zal worden uitgevoerd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Benjamin Samaey op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of op te zeggen.

Zonder verzuim kan Benjamin Samaey een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatieve en/of kwantitatieve gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk voldoet aan hetgeen hij jegens Benjamin Samaey verschuldigd is, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Benjamin Samaey daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Benjamin Samaey met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Benjamin Samaey niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsverhoging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is alleen de Opdrachtgever die recht heeft op titel 5 lid 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Benjamin Samaey alsnog bereid is de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een verplichting van Benjamin Samaey ingevolge de wet;

indien is bedongen dat de levering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Benjamin Samaey is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorsen van de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet gelijktijdig of niet volledig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst zal Benjamin Samaey naar omstandigheden leiden tot aanleiding geven. te bereiken dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is experimenteel om zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft van voldoende is of indien de vertraging aan de zijde van de klant kan niet langer van Benjamin Samaey worden bevestigd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

Voorts is Benjamin Samaey deelnemers de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van die aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich vertrouwds omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat verbrokene instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Benjamin Samaey kan worden bevestigd .

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de gebeurtenissen van Benjamin Samaey op de Opdrachtgever onmiddellijk opisbaar. Indien Benjamin Samaey de nakoming van de verplichtingen opschort, bewaart hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Benjamin Samaey tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten op welke wijze dan ook.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Benjamin Samaey medeverantwoordelijken tot vergoeding van de schade, daaronder uitgaande van de kosten, waardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en deze niet-nakoming ontbindende rechtvaardiging, is Benjamin Samaey aansprakelijk de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige afgeronde zijnerzijds tot betaling van enige vrijstelling van schadeloosstelling, terwijl de klant, vanaf wanprestatie , echter een verklaring van schadeloosstelling is vereist.

Indien de tussentijdse tussentijden worden aangekondigd door Benjamin Samaey, zal hij in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te korte werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de belofte aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Benjamin Samaey extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever wordt gehouden deze kosten binnen voornoemde termijn te voldoen, tenzij Benjamin Samaey anders blijkt.

In het geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling van faillissement, beslag – indien en voor zolang het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laatste van de opdrachtgever, van schuldsanering van een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever in gebreke langer vrij zijn vermogen ter beschikking staat, staat het Benjamin Samaey vrij om de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel de bestelling van de overeenkomst te annuleren, zonder enige definitieve zijnerzijds tot betaling van enige vernietiging van schadeloosstelling. De resultaten van Benjamin Samaey op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien een geplaatste order geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, zullen de uitgevoerde werkzaamheden en de daarvoor geplaatste voltooide zaken, vermeerderd met de eventuele leverings- en bezorgkosten worden afgeleid en de voor de uitvoering van de gereserveerde arbeidstijd, volledig de klant wordt in rekening gebracht.

5. Kracht van de meerderheid

Benjamin Samaey is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Benjamin Samaey geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Benjamin Samaey Samaey kan zijn verplichtingen niet nakomen. komen. Werkstakingen in het bedrijf van Benjamin Samaey of van derden worden daaronder begrepen. Benjamin Samaey heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Benjamin Samaey zijn verbintenis had moeten nakomen.

Benjamin Samaey kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

op het moment van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk zijn nagekomen of zullen kunnen worden nagekomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Benjamin Samaey gerechtigd het reeds vervulde of nog te vervullen deel. factuur. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

6. Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Benjamin Samaey aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Benjamin Samaey aangegeven. Benjamin Samaey is gerechtigd periodiek te factureren.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand met een minimum van € 50,- tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Benjamin Samaey heeft het recht om de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Benjamin Samaey kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Benjamin Samaey kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het aan Benjamin Samaey verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Benjamin Samaey echter hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Eigendom en eigendomsvoorbehoud

De door Benjamin Samaey in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Benjamin Samaey totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Benjamin Samaey gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

De door Benjamin Samaey geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Elke domeinnaam die moet worden aangekocht en dus door Benjamin Samaey moet worden geregistreerd voor het maken van websites of webshops, blijft altijd eigendom van Benjamin Samaey, tenzij schriftelijk anders vermeld. Domeinnamen kunnen altijd teruggekocht worden.

Opdrachtgever dient steeds al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Benjamin Samaey veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Benjamin Samaey hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Benjamin Samaey te verstrekken. Benjamin Samaey heeft recht op deze penningen bij een eventuele uitkering van de verzekering. Voor zover nodig verplicht de Opdrachtgever zich jegens Benjamin Samaey bij voorbaat om medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader noodzakelijk of wenselijk mocht blijken te zijn.

Voor het geval Benjamin Samaey zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Benjamin Samaey en door Benjamin Samaey aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Benjamin Samaey zich bevinden en om Neem het terug.

8. Garanties, onderzoek en klachten, verjaringstermijn

Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct te (laten) onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarnaast dient Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Benjamin Samaey te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Benjamin Samaey in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Benjamin Samaey in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant is in dat geval tevens verplicht tot afname en betaling van de anderszins bestelde zaken en hetgeen hij Benjamin Samaey heeft opgedragen te doen.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, heeft de Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien komt vast te staan dat een zaak gebrekkig is en hieromtrent tijdig is gereclameerd, zal Benjamin Samaey de gebrekkige zaak binnen bekwame tijd na ontvangst daarvan of, indien terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk melden aan de gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Benjamin. Samaey, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of een vervangende vergoeding betalen aan de Klant. In geval van vervanging is de Klant verplicht de vervangen zaak aan Benjamin Samaey te retourneren en de eigendom daarvan aan Benjamin Samaey over te dragen, tenzij Benjamin Samaey schriftelijk anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Benjamin Samaey gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Benjamin Samaey en de door Benjamin Samaey bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar.

9. Aansprakelijkheid

Indien Benjamin Samaey aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Benjamin Samaey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Benjamin Samaey is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien Benjamin Samaey aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Benjamin Samaey beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Benjamin Samaey steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Benjamin Samaey is enkel aansprakelijk voor directe schade.

Benjamin Samaey is enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn eigen werken en materialen, niet voor aanpassingen aan het oorspronkelijke werk uitgevoerd door derden.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt ter vergoeding van de gebrekkige prestatie van Benjamin Samaey. overeenkomst, voor zover deze aan Benjamin Samaey toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Benjamin Samaey is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Benjamin Samaey of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Benjamin Samaey voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Benjamin Samaey toerekenbaar is. Indien Benjamin Samaey om deze reden door derden wordt aangesproken, is de Opdrachtgever verplicht Benjamin Samaey zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen wat in dat geval van hem verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Benjamin Samaey, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Benjamin Samaey en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11. Auteursrecht en intellectuele eigendom

Benjamin Samaey behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Benjamin Samaey heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Benjamin Samaey partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Benjamin Samaey is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft Benjamin Samaey het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.